Poziv natječaja preuzmite ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20, 20/20, 22/20 - pročišćeni tekst i 36/22), a u svezi s odredbama Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2023./2024. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/23) i Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2023./2024. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/23), Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija studentima
s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini

I.

Koprivničko-križevačka županija (u daljnjem tekstu: Županija) putem Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) za 100 (slovima: sto) studenata s područja Koprivničko-križevačke županije.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji:

 • su državljani Republike Hrvatske,
 • redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu,
 • imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 (dvije) godine, prije objave Natječaja,
 • nisu istovremeno korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,
 • zajedno s članovima kućanstva nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Županije, što Županija provjerava uvidom u svoju službenu evidenciju,
 • su u akademskoj godini za koju se prijavljuju na javni natječaj redovno upisali višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

            Student koji mijenja studij (bez završetka prethodnog studija iste razine) i na drugom studiju ponovno upisuje prvu godinu, ne može se prijaviti s prosjekom ocjena iz srednje škole. Student se natječe s prosjekom ocjena ostvarenim na prethodnom studiju. Ako je student na studiju kojeg mijenja ostvario pravo na stipendiju, više ne može ostvariti ovo pravo na drugom studiju za vrijeme dok na istom ne upiše višu godinu studiju u odnosu na onu za koju je na prvom studiju ostvario stipendiju.

            Ako je student, svojevoljno ili iz nekog drugog razloga, imao godinu dana ili više pauze od završetka srednje škole i upisa na studij, dužan je o tome dostaviti dokaz (izjavu o tijeku studiranja).

Student koji je zbog opravdanog razloga koristio mirovanje studentskih obveza u prethodnim akademskim godinama studija ima pravo na stipendiju kada prvi puta upisuje određenu godinu studija nakon mirovanja odnosno kada ponovno upisuje istu godinu studija ako nije ostvario prava na stipendiju u godini kada su mu mirovala studentska prava. Student je kao dokaz mirovanja dužan dostaviti potvrdu fakulteta iz koje proizlazi da mu je isto odobreno.

II. 

Stipendije u visini 150,00 eura/1.130,18 kuna[1] isplaćivat će se u 12 (dvanaest) mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2024. godine.

Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu uz obvezu ispunjenja uvjeta propisanih Odlukom o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20, 20/20, 22/20 - pročišćeni tekst i 36/22) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Financijska sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u proračunu Županije u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.

[1] 1 EUR = 7,53450 kn

III.

Za sudjelovanje na Natječaju potrebno je sljedeće:

 1. ispuniti obrazac prijave na natječaj koji se nalazi na mrežnoj stranici Županije kckzz.hr ili www.stipendije.kckzz.hr,
 2. priložiti dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa (uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan dokaz),
 3. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature,
 4. uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke,
 5. potvrdu kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada),
 6. potvrdu ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu,
 7. potvrdu, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,
 8. izjava samohranog roditelja da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (izjava se daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću),

Potrebne činjenice za studente čija su oba roditelja umrla (osim ako se radi o posvojenom djetetu), dijete samohranog roditelja, dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u visini 80% invaliditeta i više, Upravni odjel nadležan za obrazovanje i znanost će u internom sustavu umjesto studenta izvršiti uvid i pribaviti dokumentaciju.

            Dokumentacija iz podtočaka 6., 7., 8. i 9. je obvezna ako se student poziva na te kriterije prilikom Natječaja.

            Studenti koji su završili srednju školu u inozemstvu ili koji studiraju na inozemnim visokoškolskim ustanovama dokumente na stranom jeziku moraju dostaviti prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

IV.

Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva su:

 1. deficitarna struka,
 2. ostvareno pravo na stipendiju u prethodnoj akademskoj godini,
 3. uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
 4. godina studija,
 5. pojedinačne nagrade osvojene na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole, odnosno ostvarene nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove,
 6. socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata kao i prednost po posebnim propisima,
 7. volontiranje. 

V.

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva, studenti mogu podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Župan) putem Povjerenstva koje će ih nakon isteka roka za prigovore razmotriti te dostaviti očitovanje Županu, koji donosi odluku po prigovoru.

            Protiv odluke Župana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

            Nakon donošenja odluka po prigovorima te na temelju Liste reda prvenstva Župan donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija u 2023./2024. akademskoj godini.

VI.

Deficitarna zanimanja na području Koprivničko-križevačke županije u akademskoj 2023./2024. godini su:

Sveučilišni studij:

 1. dr. medicine
 2. mag. farmacije
 3. dr. stomatologije
 4. bacc./mag. rehabilitacije
 5. bacc./mag. logopedije
 6. bacc./mag. matematike
 7. bacc./mag. fizike
 8. bacc./mag. educ. matematike i informatike
 9. bacc./mag. educ. fizike i informatike
 10. bacc. ing./mag. ing. građevinarstva
 11. bacc. ing./mag. ing. strojarstva
 12. bacc. ing./mag. ing. elektrotehnike
 13. bacc. ing./mag. ing. računarstva
 14. bacc./mag ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 15. bacc./mag. glazbene pedagogije
 16. bacc./mag. pedagogije
 17. bacc./mag. socijalnog rada
 18. bacc./mag. psihologije
 19. bacc./mag. njemačkog jezika i književnosti
 20. bacc./mag. engleskog jezika i književnosti
 21. bacc./mag. hrvatskog jezika i književnosti

Stručni studij:

 1. bacc. sestrinstva/dipl. medicinska sestra/medicinski tehničar
 2. bacc. ing./struč. spec. ing. strojarstva
 3. bacc. ing./struč. spec. ing. elektrotehnike
 4. bacc. ing./struč. spec. ing. građevinarstva

VII.

Korisnik stipendije koji redovno upiše višu godinu studija kao redovan student, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, ako do 30. studenog tekuće godine o tome dostavi dokaz Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije.

            Korisnik stipendije koji je ostvario pravo na stipendiju na posljednjoj akademskoj godini te koji diplomira prije završetka akademske godine kada mu to pravo pripada, dužan je o tome pisano izvijestiti Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka studija te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju (presliku potvrde ili presliku diplome).

            Ako korisnik stipendije pravovremeno ne dostavi dokumentaciju potrebnu za oslobođenje obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, bit će u obvezi povrata ukupno primljenog iznosa stipendije, uvećanog za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, sukladno odredbama Odluke.

VIII.

Studenti su prilikom prijave na Natječaj dužni proučiti sve odredbe Odluke koja se nalazi na mrežnoj stranici Županije: www.kckzz.hr.

IX.

Prijave na Natječaj mogu se podnositi isključivo putem mrežne stranice Županije www.kckzz.hr ili mrežne stranice za stipendije www.stipendije.kckzz.hr. Rok za prijave počinje 29. rujna 2023. godine u 7:00 sati i završava 16. listopada 2023. godine u 23:59 sati.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene u natječajnom roku. Uz preslike dokumenata koji se podnose putem mrežne stranice Županije prilikom prijave na natječaj, prije potpisivanja ugovora, a na zahtjev nadležnog Upravnog odjela potrebno je predočiti originale na uvid.

Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine može zatražiti dopunu nepotpune prijave. Ako pristupnik propusti dopuniti prijavu u za to određenom roku, prijava se neće razmatrati.

Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Županije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana završetka Natječaja.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu Natječaja u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

KLASA: 604-02/23-01/6

URBROJ: 2137-07/08-23-1

Koprivnica, 14. rujna 2023.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije