Župan Darko Koren u petak 25. studenog 2022. donio je Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini.

Zaključak možete vidjeti na sljedećoj poveznici OVDJE.

Listu reda prvenstva možete vidjeti na sljedećoj poveznici OVDJE.

Stipendije se dodjeljuju za prvih sto kandidata na Listi reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija. Ako dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20, 20/20 i 22/20 - pročišćeni tekst).

Temeljem ovog Zaključka Koprivničko-križevačka županija sklapa ugovore o stipendiranju s kandidatima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Ako student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od petnaest dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odredbi iz članka 1. Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2022./2023. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 26/22).

Kandidati koji se na Listi reda prvenstva nalaze u kvoti, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni i putem elektroničke pošte da su ostvarili pravo na studentsku stipendiju Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini. Kandidati su dužni potvrditi prihvaćanje stipendije te će im sukladno s tim biti dodijeljen termin potpisivanja ugovora.

Kod potpisivanja Ugovora potrebno je priložiti bjanko zadužnicu (ovjerenu od strane javnog bilježnika) i potvrdu žiro računa na koji će biti isplaćivana stipendija. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka, kopije kartica žiro računa neće biti prihvaćene.

Uputa za popunjavanje obrasca bjanko zadužnice:

 • Prvu stranu obrasca bjanko zadužnice ispunjava student, iznos naveden u bjanko zadužnici mora pokrivati iznos dobivene stipendije.
 • Drugu stranu obrasca ispunjava jamac platac, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12. i 82/17.). Jamac platac može biti svaka punoljetna osoba.

Na sastanku održanom 22. studenog 2023. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je

L I S T U  R E D A  P R V E N S T V A

za dodjelu studentskih stipendija studentima

s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini

Lista je dostupna na sljedećoj poveznici: OVDJE

Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima kandidat koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20, 20/20, 22/20 - pročišćeni tekst i 36/22).

Kandidati u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi  odluku  o  dodjeli studentskih  stipendija  u  tekućoj  akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju s kandidatima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://kckzz.hr/hr/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, Lista reda prvenstva objavljuje se sa sljedećim podacima: redni broj, ime i prezime studenta, prebivalište i ukupan broj bodova.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja

Koprivničko-križevačke županije

Prijave na Natječaj smatrat će se valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 26. rujna 2022. godine do zaključno 16. listopada 2022. godine. Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na ovim mrežnim stranicama te službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka Natječaja.

Osnovni dokumenti za sudjelovanje na Natječaju:

 • dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa (preslika indeksa, uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan dokaz);
 • prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature;
 • preslika obje strane osobne iskaznice studenta ili uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke;

Studenti koji su završili srednju školu u inozemstvu ili koji studiraju na inozemnim visokoškolskim ustanovama dokumente na stranom jeziku moraju dostaviti prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje dodatnih bodova:

 • potvrda kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada);
 • potvrda ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu;
 • potvrda, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,
 • izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (obrazac izjave)

Potrebne činjenice za studente čija su oba roditelja umrla (osim ako se radi o posvojenom djetetu), dijete samohranog roditelja, dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u visini 80% invaliditeta i više, Upravni odjel nadležan za obrazovanje i znanost će u internom sustavu umjesto studenta izvršiti uvid i pribaviti dokumentaciju.

Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine može zatražiti dopunu nepotpune prijave. Ako pristupnik propusti dopuniti prijavu u za to određenom roku, prijava se neće razmatrati.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

Poziv natječaja preuzmite ovdje

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20 i 20/20), a u svezi s odredbama Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-02/21-01/13, URBROJ: 2137/1-07/08-21-1) i Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-02/21-01/13 URBROJ: 2137/1-07/08-21-2), Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija studentima

s područja Koprivničko-križevačke županije u 2021./2022. akademskoj godini

I.

Koprivničko-križevačka županija (u daljnjem tekstu: Županija) putem Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2021./2022. akademskoj godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) za 80 (osamdeset) studenata s područja Koprivničko-križevačke županije.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji:

 • su državljani Republike Hrvatske,

 • redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu,

 • imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 (dvije) godine, prije objave Natječaja,

 • nisu istovremeno korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,

 • zajedno s članovima kućanstva nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Županije, što Županija provjerava uvidom u svoju službenu evidenciju,

 • su u akademskoj godini za koju se prijavljuju na javni natječaj redovno upisali višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Student koji mijenja studij (bez završetka prethodnog studija iste razine) i na drugom studiju ponovno upisuje prvu godinu, ne može se prijaviti s prosjekom ocjena iz srednje škole. Student se natječe s prosjekom ocjena ostvarenim na prethodnom studiju. Ako je student na studiju kojeg mijenja ostvario pravo na stipendiju, više ne može ostvariti ovo pravo na drugom studiju za vrijeme dok na istom ne upiše višu godinu studiju u odnosu na onu za koju je na prvom studiju ostvario stipendiju.

Ako je student, svojevoljno ili iz nekog drugog razloga, imao godinu dana ili više pauze od završetka srednje škole i upisa na studij, dužan je o tome dostaviti dokaz (izjavu o tijeku studiranja).

Student koji je zbog opravdanog razloga koristio mirovanje studentskih obveza u prethodnim akademskim godinama studija ima pravo na stipendiju kada prvi puta upisuje određenu godinu studija nakon mirovanja odnosno kada ponovno upisuje istu godinu studija ako nije ostvario prava na stipendiju u godini kada su mu mirovala studentska prava. Student je kao dokaz mirovanja dužan dostaviti potvrdu fakulteta iz koje proizlazi da mu je isto odobreno.

II.

Stipendije u visini 700,00 (sedamsto) kuna isplaćivat će se u 12 (dvanaest) mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2021. godine do 30. rujna 2022. godine.

Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu uz obvezu ispunjenja uvjeta propisanih Odlukom o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20 i 20/20) (u daljnjem tekstu: Odluka).

III.

Financijska sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u proračunu Županije u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.

Za sudjelovanje na Natječaju potrebno je sljedeće:

 1. ispuniti obrazac prijave na natječaj koji se nalazi na mrežnoj stranici Županije kckzz.hr ili www.stipendije.kckzz.hr,

 2. priložiti dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa (preslika indeksa, uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan dokaz),

 3. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature,

 4. preslika obje strane osobne iskaznice studenta,

 5. uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke, ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,

 6. potvrdu kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada),

 7. potvrdu ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu,

 8. potvrdu, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,

 9. izjava samohranog roditelja da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (izjava se daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću),

Potrebne činjenice za studente čija su oba roditelja umrla (osim ako se radi o posvojenom djetetu), dijete samohranog roditelja, dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u visini 80% invaliditeta i više, Upravni odjel nadležan za obrazovanje i znanost će u internom sustavu umjesto studenta izvršiti uvid i pribaviti dokumentaciju.

Dokumentacija iz podtočaka 6., 7., 8. i 9. je obvezna ako se student poziva na te kriterije prilikom Natječaja.

Studenti koji su završili srednju školu u inozemstvu ili koji studiraju na inozemnim visokoškolskim ustanovama dokumente na stranom jeziku moraju dostaviti prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

IV.

Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva su:

 1. deficitarna struka,

 2. ostvareno pravo na stipendiju u prethodnoj akademskoj godini,

 3. uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,

 4. godina studija,

 5. pojedinačne nagrade osvojene na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole, odnosno ostvarene nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove,

 6. socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata kao i prednost po posebnim propisima,

 7. volontiranje

V.

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva, studenti mogu podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Župan) putem Povjerenstva koje će ih nakon isteka roka za prigovore razmotriti te dostaviti očitovanje Županu, koji donosi odluku po prigovoru.

Protiv odluke Župana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Nakon donošenja odluka po prigovorima te na temelju Liste reda prvenstva Župan donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija u 2021./2022. akademskoj godini.

VI.

Deficitarna zanimanja na području Koprivničko-križevačke županije u akademskoj 2021./2022. godini su:

Sveučilišni studij:

 1. medicine

 2. farmacije

 3. stomatologije

 4. /mag. rehabilitacije

 5. /mag. logopedije

 6. /mag. matematike

 7. /mag. fizike

 8. /mag. educ. matematike i informatike

 9. /mag. educ. fizike i informatike

 10. ing./mag. ing. građevinarstva

 11. ing./mag. ing. strojarstva

 12. ing./mag. ing. elektrotehnike

Stručni studij:

 1. ing./struč. spec. ing. strojarstva

 2. ing./struč. spec. ing. elektrotehnike

 3. ing./struč. spec. ing. građevinarstva

VII.

Korisnik stipendije koji redovno upiše višu godinu studija kao redovan student, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, ako do 30. studenog tekuće godine o tome dostavi dokaz Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije.

Korisnik stipendije koji je ostvario pravo na stipendiju na posljednjoj akademskoj godini te koji diplomira prije završetka akademske godine kada mu to pravo pripada, dužan je o tome pisano izvijestiti Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka studija te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju (presliku potvrde ili presliku diplome).

Ako korisnik stipendije pravovremeno ne dostavi dokumentaciju potrebnu za oslobođenje obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, bit će u obvezi povrata ukupno primljenog iznosa stipendije, uvećanog za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, sukladno odredbama Odluke.

VIII.

Studenti su prilikom prijave na Natječaj dužni proučiti sve odredbe Odluke koja se nalazi na mrežnoj stranici Županije: www.kckzz.hr.

IX.

Prijave na Natječaj mogu se podnositi isključivo putem mrežne stranice Županije www.kckzz.hr ili mrežne stranice za stipendije www.stipendije.kckzz.hr. Rok za prijave počinje 27. rujna 2021. godine u 7:00 sati i završava 15. listopada 2021. godine u 23:59 sati.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene u natječajnom roku. Uz preslike dokumenata koji se podnose putem mrežne stranice Županije prilikom prijave na natječaj, prije potpisivanja ugovora, a na zahtjev nadležnog Upravnog odjela potrebno je predočiti originale na uvid.

Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine može zatražiti dopunu nepotpune prijave. Ako pristupnik propusti dopuniti prijavu u za to određenom roku, prijava se neće razmatrati.

Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Županije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka Natječaja.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu Natječaja u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

KLASA: 604-02/21-01/15

URBROJ: 2137/1-07/08-21-1

Koprivnica, 21. rujna 2021.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja
Koprivničko-križevačke županije